MO’S ZANGLOKAAL is een activiteit van Mo’s Support,
zzp/éénmanszaak met eigenaar Monique Hendriks-Kee.

GEGEVENS
Breesaperhof 52 – 1951KH Velsen-Noord
Correspondentie adres: Mo’s Support
Watervlietstraat 14 – 1951CH Velsen-Noord.
Email: monique@moszanglokaal.nl
Mobiel: 06 11055515
Bank: NL88 RABO 0310964563
KvK Amsterdam nr.: 06497947
BTW nr.: NL1890.12.559 B01

DEELNAME
Middels een vaste afspraak, losse lessen of abonnement kan er deelgenomen worden aan mijn groeps- of privé zangcoach lessen. In overleg met de leerling bepalen we een vast moment in de week of maand.

LEERLING
Bij “leerling” worden in geval van minderjarigen zijn/haar ouder(s) of verzorgers(s) bedoeld.

INSCHRIJVING
Voordat de leerling zich inschrijft dient hij/zij kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt bij het inschrijfformulier meegezonden. Met de inschrijving verklaart de leerling akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

KOPIE ID
Leerlingen onder 21 jaar zijn verplicht na de eerste les een kopie van een geldig identificatiebewijs mee te nemen of te mailen naar mossupport@icloud.com.

BETALING LESGELDEN
De tarieven zijn inclusief BTW. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder ben ik verplicht 21% BTW te heffen over het lesgeld, deze 21% wordt bij het lesgeld opgeteld. Het lesgeld wordt maandelijks voorafgaand of tijdens de eerste les geïncasseerd middels PIN, cash of betalingsverzoek via Whatsapp.

Betaling in termijnen uitsluitend in overleg en alleen na mijn persoonlijke schriftelijke goedkeuring. Indien bij een betalingsachterstand de herhaalde verzoeken geen resultaat opleveren worden de lessen gestaakt en een incassobureau ingeschakeld om de betaling verder af te wikkelen. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de leerling. Wanneer er bij een betalingsregeling bij de eerste termijn afgeweken wordt, worden de lessen direct afgebroken en is de leerling het totaal bedrag verschuldigd.

AFWEZIGHEID
Indien de leerling verhinderd is zal hij/zij dit tijdig en rechtstreeks telefonisch (06-11055515), per SMS/Whats app of per email doorgeven. Bij tijdige afmelding (minimaal 48 uur voor de afgesproken les) bied ik, indien mogelijk, een vervangende les aan in de aansluitende week. Indien de leerling één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd.

Bij afwezigheid van mij, door bijvoorbeeld een optreden, studiosessie of ziekte, zal ik zorgen voor een vervangende lesdag of een inval docent.

VAKANTIES
Deze zijn gekoppeld aan de schoolvakanties Noord Nederland. Mo’s Zanglokaal zal niet de gehele zomervakantie gesloten zijn, de lessen kunnen voor max. 1 maand worden overgeslagen. Dit gebeurt uiteraard tijdens het inplannen van het nieuwe schooljaar en lesdata en in overleg met de leerling zelf.

DUOLESSEN
Indien een duopartner tussentijds stopt en er niet direct een nieuwe duopartner beschikbaar is, wordt de duoles in de eerstvolgende maand omgezet in privé les totdat er een nieuwe duopartner beschikbaar is.

PROMOTIEMATERIAAL
Mo’s Zanglokaal is bevoegd tot het maken en publiceren van foto, video- en audio materiaal van de lessen, de leerlingen en optredens t.b.v. promotionele activiteiten. Tenzij de cursist hier expliciet en schriftelijk bezwaar op heeft aangetekend.

PRIJSAANPASSINGEN
Mo’s Zanglokaal mag eens per jaar haar prijzen verhogen wanneer dit nodig is en zal dit tijdig melden bij haar leerlingen. Wanneer de leerling het niet eens is met deze prijsaanpassing is hij/zij vrij om zijn abonnement te stoppen na de laatst betaalde les/dag en wordt de opzegtermijn niet in acht genomen.

OPZEGTERMIJN
De leerling heeft een opzegtermijn van 1 maand en wel voor aanvang van de laatste maand. Opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren via bovenstaand email adres.

AANSPRAKELIJKHEID
Mo’s Support Zangcoaching is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van een ieder alsmede voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens verblijf in de zangruimte of op de locatie waar de coaching plaats vindt.

PRIVACY
De gegevens die afgegeven worden tijdens de inschrijving of tijdens de cursus aan ons verstrekt worden, zullen niet doorverkocht of gebruikt worden voor andere doeleinden.  Deze gegevens zullen enkel voor communicatie en administratie binnen het zanglokaal gebruikt worden.